تمام ست های تولد و جشن دارای موارد زیر میباشند :
لیوان ، پیشدستی ، قاشق ، چنگال ، چاقو ، نی ، آویز ، ماسک ، ظرف پاپکورن ، کارت دعوت و بادکنک